Ora nella Zona Z: h.03:49 (GMT Casablanca, Dakar, Edinburgo, Lisbona, Londra, Manchester, Rabat, Reykjavik..)